.
.
.
.

 

 

SŁOWNIK POJĘĆ I TERMINÓW

AGLUTYNACJA

 

Zjawisko skupiania się i zlepiania rozproszonych w płynie komórek lub organizmów. U niektórych gatunków Rhizopogon obecne w tramie niewielkie komórki zbijają się w duże nieregularne, amorficzne ciała pod wpływem odczynnika Melzera.

ALWEOLA

 

Jamkowate zagłębienie na powierzchni zarodników wielu podziemnych Tuberaceae, utworzone przez pokrywające powierzchnię zarodnika regularne, siatkowate perysporium.

APEX

 

Szczytowy wyrostek w zarodnikach wielu podziemnych Basidiomycota. Przybiera formą brodawki o różnorakich kształtach, od płaskich i obłych, po wydłużone i zaostrzone. Apex jest najczęściej gładki, pozbawiony ornamentacji oraz fałd perysporium - ale czasem drobnobrodawkowany lub chropowaty. Jest ważną cechą oznaczeniową.

APICULUS

 

Hilar appendix. Charakterystyczny wyrostek w podstawie zarodników wielu Basidiomycota, łączący zarodnik z podstawką za pośrednictwem sterygmy. Ma postać krótkiego cylindra o różnorakich kształtach. Na obrazie z mikroskopu optycznego najczęściej widoczny jako wyrostek w kształcie prostych lub zakrzywionych szczypiec. Wyrostek sterygmalny jest ważną cechą oznaczeniową.

BAZYDIOLA

 

Niedojrzała podstawka lub podstawka płonna, która nie wytwarza zarodników. W początkowych stadiach dojrzewania Basidiomycota bazydiole i bazydia zasadniczo się nie różnią. Różnice w budowie uwidoczniają się na  późniejszym etapie rozwoju i są ważną cechą oznaczeniową np. u Hymenogaster lub Rhizopogon.

BAZYDIUM

 

Podstawka. Element hymenium u Basidiomycota, na którym tworzą się zarodniki. Bazydia mogą być jednokomórkowe – holobazydia, lub wielokomórkowe. Podstawki są bardzo zróżnicowane pod względem budowy, kształtów i wielkości i stanowią ważną cechę oznaczeniową.

BRACHYBAZYDIOLA

 

Element hymenium u Basidiomycota, przypominający kształtem bazydiole, jednak na ogół znacznie większy i o mocno pogrubionych ścianach. Obecność i budowa brachybazydioli jest ważną cechą oznaczeniową u Rhizopogon oraz podziemnych przedstawicieli Russulaceae.

CHLAMYDOSPORA

 

Element przetrwalnikowy, powstały w wyniku rozmnażania bezpłciowego u Glomeromycota.

DEKSTRYNOIDALNY

 

Zabarwiający się pod wpływem odczynnika Melzera na kolor czerwono-pomarańczowy do brązowo-czerwonego. Dekstrynoidalność może być cechą oznaczeniową jednak najczęściej służy jedynie lepszej obserwacji hialinowych elementów budowy mikroskopowej grzybów.

DERMATOCYSTYDA

 

Płonny element budowy występujący na powierzchni perydium u grzybów hypogeicznych. Dermatocystydy przybierają najróżniejsze kształty, formy i wielkość. Są bardzo ważną cechą oznaczeniową w wielu rodzajach podziemnych Basidiomycota oraz Ascomycota.

DISSEPIMENTA

 

Płonne strzępki rozdzielające skupienia worków. Dobrze widoczne jedynie w młodych owocnikach. Charakterystyczne dla rodzaju Elaphomyces.

EGZOSPORIUM

 

Zewnętrzna, żelatynowata warstwa osłaniająca zarodnik. Najczęściej o znacznej w stosunku do rozmiarów zarodnika grubości. Egzosporium przybiera różnorakie kształty które mają bezpośredni wpływ na finalny wygląd dojrzałego zarodnika. W ogólnych schematach mikromorfologicznych wyróżnia się pięć warstw ściany zarodnika: endosporium, episporium, egzosporium, ektosporium i perysporium. Praktycznie, w odniesieniu do grzybów hypogeicznych, wyróżnia się warstwę endosporium jako wewnętrzną ścianę zarodnika, egzosporium jako pełniącą rolę ochronną warstwę zewnętrzną oraz perysporium jak cienką błoniastą warstwę powierzchniową.

EPITECJUM

 

Epihymenium. Warstwa tworząca się ponad właściwym hymenium. Spotykana w podziemnych Ascomycota o glebie utworzonej przez nieregularnie przebiegające fałdy, np. Genea, Hydnotrya.

GLEBA

 

Umowny termin określający wewnętrzną, ograniczona przez perydium, część owocników grzybów angiokarpicznych.

HIALINOWY

 

Przeźroczysty. Nie zawierający barwnika widocznego w trakcie badań mikromorfologicznych przy użyciu mikroskopu optycznego.

HOMOGENICZNY

 

Jednorodny, o takiej samej budowie. W odniesieniu do zarodników wielu grzybów hypogeicznych, termin oznaczający brak zarodników anormatywnych w ilości mającej znaczenie jako istotna cecha oznaczeniowa.

HYMENIUM

 

Obłocznia, warstwa rodzajna, warstwa zarodnikonośna. Warstwa grzyba hypogeicznego gdzie tworzą się zarodniki. Zbudowana z elementów rozrodczych – worków lub bazydiów oraz elementów płonnych – np. parafiz, cystyd czy bazydioli.

HYPOGEICZNY

 

Podziemny. Termin odnoszący się do grzybów u których cały cykl rozwojowy przebiega pod powierzchnią gleby. Określenie „grzyby hypogeiczne” jest umowne. Istnieje wiele gatunków grzybów podziemnych nie zaliczanych do grzybów hypogeicznych.

IZODIAMETRYCZNE

 

Jednowymiarowe. Termin odnoszący się do budowy komórkowych struktur grzyba oznaczający komórki o mniej więcej takiej samej wielkości w obrębie badanej tkanki.

KOLUMELLA

 

Płonna część gleby w owocnikach angiokarpicznych. Tworzy się najczęściej u podstawy owocnika i przybiera różnorakie formy. Czasem ogranicza się do niewielkiej półkolistej strefy tuż przy podstawie, czasem tworzy słupowatą strukturę sięgającą w głąb owocnika, a czasem przerasta chaotycznie glebę całego owocnika. Obecność i charakter kolumelli jest ważną cechą oznaczeniową w wielu rodzajach podziemnych Basidiomycota.

KORTEKS

 

Kora. Zewnętrzna, osłonowa część grzyba podziemnego. Termin używany częściej w odniesieniu do gatunków o twardej, zwartej, często „zdrewniałej” , skorupiastej warstwie zewnętrznej, np. Elaphomyces.

KRUSTA

 

Występująca u niektórych gatunków grzybów podziemnych, zewnętrzna warstwa ściśle otaczająca owocnik, utworzona z gęsto splecionych strzępek grzybni przemieszanych z resztkami organicznymi oraz drobnymi frakcjami gleby. Występowanie oraz charakter krusty może być cechą oznaczeniową w niektórych rodzajach grzybów hypogeicznych, np.: Elaphomyces, Sclerogaster.

LAKTACJA

 

Wydzielanie soku mlecznego u niektórych gatunków grzybów hypogeicznych. Laktacja następuje po uszkodzeniu latycyferów – kanałów mlecznych przebiegających najczęściej w tramie perydialnej. Barwa pierwotna oraz zmiany barwy soku mlecznego w kontakcie z powietrzem są cechą oznaczeniową np. u Lactarius.

LATYCYFERUM

 

Kanał mleczny. Rodzaj tkanki wydzielniczej tworzącej często rozgałęzione i skomplikowane struktury wypełnione sokiem mlecznym - lateksem naturalnym.

MAKROCYSTYDA

 

Płonny element hymenium u Basidiomycota. Makrocystyda jeste elementem rozdzielającym zarodnikonośne bazydia. Jest na ogół znacznie większa i intensywniej wybarwiona od obecnych w hymenium cystyd, bazydioli i bazydiów. Obecność i budowa makrocystyd jest ważną cechą oznaczeniową w wielu rodzajach grzybów podziemnych.

NIBYTRZONEK

 

Trzonopodobna, płonna struktura tworząca się u podstawy owocnika wielu hypogeicznych Ascomycota i Basidiomycota. Jest zbudowana z mocno zbitych strzępek grzybni, często pokryta delikatnym kutnerem.

OAZA HYPOGEICZNA

 

Umowny termin oznaczający stanowisko, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie występuje wiele gatunków podziemnych grzybów.

OLEIFERUM

 

Pogrubiona strzępka wypełniona oleistą zawartością, wyraźnie odróżnialna od sąsiednich, najczęściej hialinowych strzępek. Obecność oleiferów jest ważną cechą oznaczeniową w wielu rodzajach grzybów hypogeicznych.

OSTIOLUM

 

Otwór prowadzący do wnętrza zamkniętego owocnika angiokarpicznego, umiejscowiony najczęściej na jego szczycie, rzadziej z boku lub w okolicy podstawy owocnika.

PARAFIZA

 

Płonny element hymenium u podziemnych Ascomycota, oddzielający od siebie worki. Budowa parafiz jest ważną cecha oznaczeniową.

PERYDIUM

 

Zewnętrzna, ochronna warstwa grzybów angiokarpicznych. W literaturze mykologicznej można spotkać wiele różnych nomenklatur opisujących budowę perydium jedno- lub wielowarstwowego. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto nazewnictwo wprowadzone w 1969 roku przez duńskiego mykologa Cornelisa Basa. Bas zaproponował podział perydium (pellis) na warstwę zewnętrzną  - suprapellis oraz warstwę wewnętrzną – subpellis. W przypadku grzybów o perydium wielowarstwowym, warstwy centralne nazywamy mediopellis.

PERYSPORIUM

 

Powierzchniowa, błoniasta warstwa zarodnika. Budowa i cykl rozwojowy perysporium jest ważną cechą oznaczeniową u wielu gatunków grzybów hypogeicznych, np.: Hymenogaster.

PLEKTENCHYMATYCZNY

 

Typ budowy tkanek grzybów utworzony przez splecione w różnym stopniu strzępki.

POLIGONALNY

 

Wielokątny, wieloboczny. Termin opisujący  mikroskopowe struktury grzybów,  np. komórki lub zarodniki o kształtach zbliżonych do geometrycznych.

PROZENCHYMATYCZNY

 

Typ budowy tkanek grzybów utworzony przez septowane, grubościenne  strzępki. Najczęściej ciasno ułożone w przebiegu równoległym. Komórki strzępek są najczęściej izodiametryczne – w skrajnych przypadkach mogą sprawiać wrażenie budowy pseudoparenchymatycznej.

PSEUDODERMATOCYSTYDA

 

Element powierzchniowych struktur grzybów podziemnych, jednak nie tworzących się stricte na powierzchni owocnika. Pseudodermatocystydy to najczęściej końcowe fragmenty strzępek wystających ponad linię perydium. Ich obecność oraz liczebność mogą być niestałe w różnych fragmentach nawet tego samego owocnika.

PSEUDOOSTIOLUM

 

Ostiolum pozorne. Otwór pozornie prowadzący w głąb owocnika  grzyba angiokarpicznego, w rzeczywistości jednak znacznie płytszy. Pseudoostiola powstają na całej powierzchni owocnika i charakteryzują się zróżnicowaną budową. Są niestałą cechą diagnostyczną.

PSEUDOPARENCHYMATYCZNY

 

Paraplektenchymatyczny. Typ budowy tkanek grzybów utworzony przez mocno ścieśnione, najczęściej jednokomórkowe strzępki, który swoim wyglądem przypomina komórkową budowę tkanek roślin wyższych.

RYZOMORFA

 

Sznur przetrwalny. Zbudowane z plektenchymy, przetrwalnikowe twory o korzeniastym charakterze. Rozrastają się w glebie, często oplatając w różnym stopniu owocniki. Obecność i liczebność ryzomorf jest ważną cechą oznaczeniową, np. u Rhizopogon.

SPOROKARP

 

Termin odnoszący się do podziemnych owocników Glomeromycota i Mucoromycota.

STERYGMA

 

Część podstawki na której tworzy się zarodnik u Basidiomycota. Ilość sterygm oraz ich budowa mają znaczenie jako cecha oznaczeniowa w wielu rodzajach,  np. Hymenogaster.

SUBHYMENIUM

 

Warstwa oddzielająca hymenium od tramy hymenialnej. Subhymenium najczęściej tworzą gęsto splecione strzępki generatywne z których wyrasta właściwe hymenium, czasem jednak ma postać kilku warstw komórek o zróżnicowanej wielkości i różnych kształtach. Budowa subhymenium jest ważną cechą diagnostyczną u niemal wszystkich Basidiomycota.

SUBPELLIS

 

Patrz: perydium. Wewnętrzna, bezpośrednio sąsiadująca z tramą perydialną warstwa perydium u gatunków charakteryzujących się wielowarstwową budową perydium.

SUPRAPELLIS

 

Patrz: perydium. Zewnętrzna, powierzchniowa warstwa perydium u gatunków charakteryzujących się wielowarstwową budową perydium.

TRAMA

 

Wewnętrzna struktura płonnych elementów budowy grzybów hypogeicznych. Trama perydialna to warstwa oddzielająca perydium od warstwy zarodnikonośnej. Trama hymenialna oddziela poszczególne fragmenty hymenium.

TRICHODERMALNY

 

W odniesieniu do budowy warstw perydium – strzępki o przebiegu prostopadłym w stosunku do powierzchni owocnika.